MC仁寫大字 : 最緊要留種 香港文化點洗點漂都洗唔甩!

畀人叫做「網媒」嘅山寨本土媒體《誌》,搵到港台覺得唔夠decent嘅 MC仁,叫佢設計香港字,下馬問前程,問下佢香港文化之後點行落去?細台嘅創意製作贏到大台嘅「大綜藝」,今日唔要「大」,我哋躺平玩「細」,一樣Local。現實世界又無聲無色咁畀人謀殺咗我哋話語權,香港文化點走落去?MC仁都幾樂觀,佢覺得香港文化底子深厚,香港人有佢嘅獨特性,只要留得住個種,you can’t kill us all !

幾年間,香港歷盡苦難,每日面對「突然死亡」。《蘋果》無咗,百位區議員辭職,第時捂住心口都可能有罪。再推演落去,廣東話有罪,茶記侍應寫隻香港字都有罪,香港製造仲點行落去!?

About the author

X